SMS שליחת

פריוריטי מאפשרת לשלוח הודעות SMS למשתמשים/קבוצות משתמשים כתוצאה מהפעלת חוקים עסקיים, טריגרים או פרוצדורות.

כדי לאפשר את הפעלת שירות שליחת ה SMS  יש צורך ברכישת מודול יעודי המאפשר לשלוח הודעת דואר אלקטרוני רגילה לשרת של ספק SMS שמתרגם את המייל להודעת SMS.

ניתן לעבוד עם כל ספק SMS בעל יכולת תרגום מייל להודעת SMS.

 

להלן הספקים מומלצים:

+ אפשרות לשלוח דיוורי SMS (דו כיווני) והודעות קוליות לקבוצת לקוחות 

Smart Call

איטגרציה מלאה לפריורטי

.SMS BIZ